Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

2008年1月24日星期四

有相有真相都唔得?

原來"有相有真相"也可以是冒犯人的一句話, 真係人同人之間唔係一開始就係白紙開始...

沒有留言: